کلیه تصاویر از آقای اسد الله عبدلی آشتیانی محقق و مجموعه دار و از اندک مترجمان خط سیاق

 

 

میرزا یوسف مستوفی الممالک

آشتیان

 

نمونه ای از دست خط میرزای آشتیانی

 

 

نسخه خطی

 

مصالحه نامه

مکتب دار اشتیان

 

 

دکتر اتریشی

سر در خانه زمان قاجار در اشتیان

 

 

کتاب های اسد عبدلی اشتیانی