دوست دارم نگات كنم، تو هم منو نیگا كنی 2
من تو رو صدات كنم ، تو هم منو صدا
  كنی 2
قربون صفات برم،
  از راه دوری اومدم
جای دوری نمیره، اگه به من نگا كنی

رضا رضا رضا رضا رضا رضا
دل من زندونیه، تویی كه تنها میتونی 2
قفسو واكنی و
 2  پرنده رو رها كنی

رضا رضا رضا رضا

میشه كنج حرمت گوشه قلب من باشه
میشه قلب منو مثل گنبدت طلا كنی
تو سرت شلوغه زیر دستیات فراونند
از خدا میخوام، كمی نیگا به زیر پات كنی
تو غریبی و منم غریبم , اما چی میشه
دل این غریبه رو با خودت آشنا كنی
دوست دارم تو ایونِ آینه ات از صبح تا غروب
من با تو صفا كنم، توهم منو دعا كنی
به وفای كفترای حرمت
من میخوام كفتری باشم ، كه تنها تو منو هوا كنی
دلمو گره زدم به پنجره ات دارم میرم
دوست دارم تا من میام، زود گره ها رو واكنی
صد هزار دفعه هم شده پای ضریح زار میزنم
تا یه بار دلت بسوزه، دردامو دوا كنی
دوست دارم كه از حالا تا صبح محشر همه شب
من رضا رضا بگم تو هم منو رضا كنی