نوروز 1393 همراه با مهندس هادی آشتیانی

عضو شورای شهر آشتیان و

مهندس حشمتی مدیر پایانه های متروی تهران

میدان آزادی آشتیان